+ فروش ریست پرینترها ی جدید سامسونگ سری ProXpress با ورژن های جدید
فروش ریست پرینترها ی جدید سامسونگ سری ProXpress با ورژن های جدید فروش ریست پرینترها ی سامسونگ سری SCX-CLP با ورژن های جدید برای خرید روی قیمت ها کلیک نمایید ========================================================================================================================================= SL-M3370FD, SL-M3375FD, SL-M3375HD, SL-M3870FD SL-M3870FW, SL-M3875FD, SL-M3875FW, SL-M3875HD, SL-M4070FR, SL-M4072FD, SL-M4075FR, SL-M4075HR با ورژن های جدید V4.00.01.32, V4.00.01.32, V4.00.02.07 , V4.00.02.09 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL—M3320ND, SL-M3325ND, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3825D, SL-M3825DW, SL-M3825ND, SL-M4020ND, SL-M4025ND با ورژن های جدید V4.00.02.31 , V4.00.02.34 , V4.00.02.35, V4.00.02.07 , V4.00.02.09 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL — M2670FN, SL-M2675F, SL-M2675FN, SL-M2675HN, SL-M2870FD, SL-M2870FW, SL-M2875FD, SL-M2875FW SL — M2875DW, SL-M2875ND با ورژن های جدید V4.00.01.34 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL—M2880FW, SL-M2885FW با ورژن های جدید V3.00.01.06, V3.00.01.10 , V3.00.01.13 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL —M2830DW, SL-M2835DW V3.00.01.04, V3.00.01.06, V3.00.01.10 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL-M2070, SL-M2070W, SL-M2070F, SL-M2070FW با ورژن های جدید V3.00.01.22, V3.00.01.24, V3.00.01.26, V3.00.01.29 قیمت 65/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCX-4655FN با ورژن های جدید V3.00.01.22, V3.00.01.24 قیمت 65/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCX-4650N با ورژن های جدید V3.00.01.22, V3.00.01.24, V3.00.01.28 قیمت 65/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL — M3320ND, SL-M3325ND, SL-M3820D, SL-M3825D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3825ND, SL-M4020ND, SL-M4025ND با ورژن های جدید V4.00.01.35 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLP—680ND, CLP-680DW با ورژن های جدید V4.00.01.31, V4.00.01.47 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xerox Phaser 4600N, 4620DN با ورژن های جدید V 35.003.00.003 MCB 2.50.03.03 V 35.004.03.000 MCB 2.50.04.03 V 35.004.21.000 MCB 2.50.04.21 V 35.004.45.000 MCB 2.50.04.45 قیمت 70/000 تومان


دوشنبه 14 تیر 1395

عنوان آخرین یادداشتها